Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések


Gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök

 

Szakfelelős: Dr. Gosztola Beáta, egyetemi docens (Budai Campus)

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik a szakirányútovábbképzés elvégzését követően képesek helytállni a gyógynövény ágazat különböző területein, legyen szó gyógynövénytermesztésről és feldolgozásról, gyógytermék előállításról vagy egészségturizmusról.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési helyek: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség díja: 280.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: 2 hét/félév

A részvétel feltétele

 • szakmérnök képzésen: a képzésben agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 • nem szakmérnöki képzésen: a képzésben agrár, orvos- és egészségtudomány, gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés, sporttudomány vagy természettudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező

Agrár- vagy orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett végzettséggel rendelkező szakember, aki már hosszabb-rövidebb időt eltöltött a szakmájában. Szakmai gyakorlat a felvételnek nem előfeltétele, de a gyakorlattal rendelkezők a felvétel során előnyben részesülhetnek. Nyelvi előfeltételek nincsenek.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnök képzésen: gyógynövényalkalmazási szakmérnök,
 • nem szakmérnök képzésen: gyógynövényalkalmazási szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A gyógynövényismerő és -felhasználó szakon folytatott képzés során naprakész, korszerű és gyakorlatias tudásanyag kerül átadásra, mely elősegíti olyan szakemberek képzését, akik hosszabb távon szeretnének gyógynövények termesztésével foglalkozni kis- és nagyüzemi körülmények között, valamint ismereteket szerezni a gyógynövények felhasználásának lehetőségeiről és módozatairól. A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek garantálják a képzési területen foglalkoztatottak megbízható, tudományos alapokon nyugvó, korszerű tanácsadói munkáját is.

A program egészében megszerezhető kompetenciák:

 • szakmai: a gyógynövény felhasználás alapjai és alapfogalmai, növényi drogok jelentősége a betegségmegelőzésben, növényi drogok hatóanyagai és azok felhalmozódását befolyásoló tényezők, korszerű gyógynövény-gyűjtési és termesztési ismeretek (bio- és ökológiai gazdálkodás lehetősége), gyógynövények elsődleges feldolgozása, gyógynövények másodlagos feldolgozása, gyógynövény-alapú termékek forgaloma hozatalának lehetőségei, minőségbiztosítás,gyógy- és fűszernövényekhez kapcsolódó pályázati rendszerek és jogszabályi háttér, gyógynövények felhasználásának lehetőségei - alapvető fitoterápiás ismeretek.
 • módszertani: a tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége a szakmai alapok birtokában, tudományosan megalapozott racionális értékelés, elemzőképesség, egyénre szabott tanácsadás képessége, ok-okozat összefüggések feltárásának és alkalmazásának képessége.

Személyes adottságok, készségek

 • a gyógynövénytermesztéssel és felhasználással kapcsolatos tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége,
 • tudományosan megalapozott racionális értékelés
 • elemzőképesség
 • egyénre szabott tanácsadás képessége
 • ok-okozat összefüggések feltárásának és alkalmazásának képessége

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakon végzettek alkalmasak gyógynövények termesztésére kis- és nagyüzemi körülmények között egyaránt, elhelyezkedhetnek gyógytermékeket gyártó, forgalmazó cégeknél, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is alkalmazó wellness szolgáltatásokat nyújtó centrumokban, szállodákban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretek: 25 kredit

Speciális gyógynövényismeret; Hatástani ismeretek; Hatóanyagok felhalmozódását befolyásoló tényezők; Gyógynövények gyűjtése és termesztése

Szakhoz kapcsolódó specifikus és módszertani ismeretek: 25 kredit

Gyógynövények elsődleges és másodlagos feldolgozása, minőségbiztosítási kérdések, gyógynövény alapú termékek forgalmazásának lehetőségei, fitoterápia - alapismeretek, pályázati rendszerek és jogi ismerete, gyakorlati fogások és ismeretek.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit

Jelentkezési határidő: 2023. január 13. 

Jelentkezés módja: 

https://uni-mate.hu honlap Felvételi - Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: 

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét lap szkennelt változata;
 • motivációs levél.

Beiratkozás: 2023. február 1- március 1.

A képzés kezdete: 2023. március 6.

 

Záróvizsga tételek - Gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök - 2021/2022 nyár